Okul Öncesi, Erken Yaş Eğitim

Piyano Eğitimi

Klasik Gitar Eğitimi

Pop Gitar Eğitimi

Elektro Gitar Eğitimi

Bas Gitar Eğitimi

Mandolin Eğitimi

Flüt Eğitimi

Şan & Solfej Eğitimi

Studyo Kayıt Teknikleri Eğitimi

Müzik Okullarına Hazırlık

Prova Stüdyosu

Kayıt Stüdyosu

Reklam & Cıngıl Müzikleri Hazırlama

Seçimler için Seslendirme Çözümleri

Profesyonel Seslendirme

Araç Seslendirme

Müzik Dökümanları

Online Alışveriş


ANDROMEDA MÜZİK & WEB HİZMETLERİ

Çamlıyol Cd. 26 / 1   Akçay - Edremit / BALIKESİR
Tel & Fax : 0 266 384 57 58 - 0 530 235 32 22
© Andromeda Müzik & Web Hizmetleri .
Ana Sayfa        Hakkımızda         İlkelerimiz       Çalışma Sistemimiz         Foto Galeri        Ulaşım        Kroki        İletisim
Web Tasarımı

Web Bakımı ve Güncelleme Hizmetleri

Forum & Portal Kurulumu

Yeni Ticaret Kanunu'na Ugun
Web Çözümleri

Domain & Hosting Hizmetleri

E-Ticaret Sitesi Uygulamaları

Emlak Sitesi Uygulamaları

Kişisel Web Sitesi Uygulamaları

Akademik Personel Web Siteleri

Seçimler için Aday Tanıtım Uygulamaları

Kurumsal Veritabanı Uygulamaları

Green Screen Uygulamaları

Konuşan Web Sitesi Uygulamaları

Google & Arama Motorları Uyumlama

Google Reklamcılığı

Diğer Reklam Hizmetleri

Bilişim Çözüm Ortaklarımız


MÜZİK HİZMETLERİ
WEB  HİZMETLERİ
TİCARET KANUNU'NA UYGUN WEB SİTESİ
Yeni Ticaret Kanunu metni ...


Web Sitenizde yer alması gereken bilgiler ( TAM LİSTE )


1) Şirketin sicil numarası

2) İşletmenin Merkezi

3) Ticaret Unvanı

4) Taahhüt edilen ve ödenen sermaye tutarı

5) Yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile müdürlerin adları-soyadları

6) Bölünen şirketler internet sitesinde duyurulacak.

7) Payların elden çıkarılması veya kazanılması halinde internet sitesinden duyuru yapılır.

8) Fesih davaları internet sitesinde ilan olunur.

9) Yönetim kuruluna seçilenlerin tescili olunduğu internet sitesinde ilan olunur.

10) Genel kurulca seçilen şirket denetçisi internet sitesinde ilan olunur.

11) Genel kurul kararı internet sitesinde ilan olunur.

12) Finansal tabloların müzakeresine yönelik erteleme kararı internet sitesinde ilan olunur.

13) Genel kurul tutanağı internet sitesinde ilan olunur. Genel kurul yetkili temsilcileri internet sitesinde ilan olunur.

14) Genel kurul yetkili temsilcileri internet sitesinde ilan olunur.

15) Şirket, kendisiyle herhangi bir şekilde ilişkisi bulunan bir kişiyi, genel kurul toplantısında kendileri adına oy kullanıp ilgili diğer işlemleri yapması için yetkili temsilcileri olarak atamaları amacıyla pay sahiplerine tavsiye edecekse, bununla birlikte şirketten tamamen bağımsız ve tarafsız bir diğer kişiyi de aynı görev için önermeye ve bu iki kişiyi esas sözleşme hükmüne göre ilan edip şirketin internet sitesine koymaya mecburdur.

16) İptal ve butlan davaları internet sitesinde ilan olunur.

17) Yönetim kurulu, iptal veya butlan davasının açıldığını ve duruşma gününü usulüne uygun olarak ilan eder ve şirketin internet sitesine koyar.

18) Genel kurul kararının iptaline veya butlanına ilişkin mahkeme kararı, kesinleştikten sonra bütün pay sahipleri hakkında hüküm ifade eder. Yönetim kurulu bu kararın bir suretini derhâl ticaret siciline tescil ettirmek ve internet sitesinekoymak zorundadır.

19) Esas sözleşmenin değiştirilmesine ilişkin karar internet sitesinde ilan olunur.

20) Sermayenin arttırılmasına ilişkin karar internet sitesinde ilan olunur.

21) Yeni pay alma ile ilgili karar internet sitesinde ilan olunur.

22) Sermaye borcunu yerine getirmeyen ortağa yapılan ihtar internet sitesinde ilan olunur.

23) Yönetim kurulu tarafından, mütemerrit pay sahibine, 35 inci maddede yazılı gazete ile esas sözleşmenin öngördüğü şekilde ilan yoluyla şirketin internet sitesinde de yayımlanacak bir mesajla ihtarda bulunulur.

24) Nama yazılı pay senetlerinin sahiplerine bu davet ve ihtar, ilan yerine, iadeli taahhütlü mektupla ve internet sitesi mesajı ile yapılır.

25) Hamiline yazılı pay senetlerinin çıkarılması kararı internet sitesinde ilan olunur.

26) Yönetim kurulunun hamiline yazılı pay senetlerinin bastırılmasına ilişkin kararı tescil ve ilan edilir, ayrıca şirketin internet sitesine konulur.

27) Finansal tablolar, , internet sitesinde ilan olunur

28) Yıllık faaliyet raporu internet sitesinde ilan olunur.

29)  Kar dağıtımına ilişkin kararlar internet sitesinde ilan olunur.

30) Anonim şirketin ve topluluğun finansal tablolarını düzenlemekle yükümlü ana şirketin yönetim kurulu, bilanço gününden itibaren altı ay içinde; finansal tabloları, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporunu, kâr dağıtımına ilişkin genel kurul kararını, denetçinin 403 üncü madde uyarınca verdiği görüşü ve genel kurulun buna ilişkin kararını, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirir ve şirketin internet sitesine koyar.

31)  Alacaklı oldukları şirket defterlerinden veya diğer belgelerden anlaşılan ve yerleşim yerleri bilinen kişiler taahhütlü mektupla, diğer alacaklılar Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ve şirketin internet sitesinde ilan olunur.


BU MADDELER TEK TEK WEB SİTENİZDE YER ALMALIDIR ...

Andromeda'nın şirketler için yaptığı web sitelerinde bu maddelere ilişkin ayrı ayrı bölümler bulunmaktadır ...Yukarıda saydığımız kanun maddelerinin özetleyecek olursak ;

a) Şirketçe kanunen yapılması gereken ilanlar.

b) Pay sahipleri ile ortakların menfaatlerini koruyabilmeleri ve haklarını bilinçli kullanabilmeleri için görmelerinin ve bilmelerinin yararlı olduğu belgeler, bilgiler, açıklamalar.

c) Yönetim ve müdürler kurulu tarafından alınan; rüçhan, değiştime, alım, önerilme, değişim oranı, ayrılma karşılığı gibi haklara ilişkin kararlar; bunlarla ilgili bedellerin nasıl belirlendiğini gösteren hesapların dökümü.

d) Değerleme raporları, kurucular beyanı, payların halka arz edilmesine dair taahhütler, bunlara ait teminatlar ve garantiler; iflasın ertelenmesine veya benzeri konulara ilişkin karar metinleri; şirketin kendi paylarını iktisap etmesi hakkındaki genel kurul ve yönetim kurulu kararları, bu işlemlerle ilgili açıklamalar, bilgiler, belgeler.

e) Ticaret şirketlerinin birleşmesi, bölünmesi, tür değiştirmesi hâlinde, ortakların ve menfaat   sahiplerinin   incelemesine  sunulan  bilgiler,  tablolar,  belgeler;  sermaye  arttırımı, azaltılması dâhil, esas sözleşme değişikliklerine ait belgeler, kararlar; imtiyazlı pay sahipleri genel kurulu kararları, menkul kıymet çıkarılması gibi işlemler dolayısıyla hazırlanan raporlar.

f) Genel kurullara ait olanlar dâhil her türlü çağrılara ait belgeler, raporlar, yönetim kurulu açıklamaları.

g) Şeffaflık ilkesi ve bilgi toplumu açısından açıklanması zorunlu bilgiler.

h) Bilgi alma kapsamında sorulan sorular, bunlara verilen cevaplar, diğer kanunlarda pay sahiplerinin veya ortakların aydınlatılması için öngörülen hususlar.

ı) Finansal tablolar,  kanunen açıklanması gerekli ara tablolar, özel amaçlarla çıkarılan bilançolar ve diğer finansal tablolar, pay ve menfaat sahipleri bakımından bilinmesi gerekli finansal raporlamalar, bunların dipnotları ve ekleri.

i) Yönetim kurulunun yıllık raporu, kurumsal yönetim ilkelerine ne ölçüde uyulduğuna ilişkin yıllık değerlendirme açıklaması; yönetim kurulu başkan ve üyeleriyle yöneticilere ödenen her türlü paralar, temsil ve seyahat giderleri, tazminatlar, sigortalar ve benzeri ödemeler.

j) Denetçi, özel denetçi, işlem denetçisi raporları.

k) Yetkili kurul ve bakanlıkların konulmasını istedikleri, pay sahiplerini ve sermaye piyasasını ilgilendiren konulara ilişkin bilgiler.İnternet Sitesi İle İlgili Cezai Sorumluluklar;

Kanunun 1524 üncü maddesindevelirtilen  internet sitesini,  Kanun'un yürürlüğe girmesinden itibaren üç ay içinde oluşturmayan veya internet sitesi mevcut ise aynı süre içinde internet sitesinin bir bölümünü bilgi toplumu hizmetlerine ugun  anonim şirket yönetim kurulu üyeleri, limited şirket müdürleri ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirkette yönetici olan komandite ortaklar altı aya kadar hapis ve yüz günden üçyüz güne kadar adli para cezasıyla ve aynı madde uyarınca internet sitesine konulması gereken içeriği usulüne uygun bir şekilde koymayan bu bentte sayılan failler üç aya kadar hapis ve yüz güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılırlar.


  Yasaya göre site içeriği nasıl olmalı?
14 OCAK 2011 de yasalaşan kanun gereği tüm sermaye şirketleri web sitesi yaptırmak zorunda.

Bu web sitesinin içeriği tamamen güncellenebilir olmalıdır .

Web Sitesinin altyapısı, yazılımı, içeriği kanuna tam uygunluk göstermeli.

Sitenin Web tasarımı konusunda yetkili kurumlarca yapılması şarttır.


Zorunlu web sitesinin aşağıdaki özelliklerde olması gerekmektedir.

Tüm web sitesi yaptırımları faturalı olmalıdır.

Yetki belgesi olan hosting firması tarafından kesintisiz sunucu desteği verilmelidir.

Devamlılığı ve bakımı konusunda web firması ve hosting firması ile resmi anlaşmalar yapılmış olmalıdır .

Firma tarafından güncellemelerin yapılabileceği Yönetici Panelli olmalıdır .


Bu temel özelliklere sahip bir web siteniz yoksa, sizi hapis ve para cezası beklemekte ... Lütfen gecikmeyin ...
Yeni Ticaret
Kanunu'na
uygun

web sitesi
paketi

950 TL + KDV
WEB SİTENİZ
varsa

Yeni Ticaret
Kanunu'na
uygun

web sitesi
uyumlama paketi

500 TL + KDV
Yasaya
uygun

Domain
60 TL+KDV

Hosting
150 TL+KDV
Özel uygulamalar için ayrıca fiyat belirlenir .
Yeni Ticaret Kanunu'na uygun web sitesinin içeriği ile ilgili
Kanun Metni için tıklayın ...
BİLİŞİM ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ
Şirketin kanunen yapması gereken ilanlar

*Pay sahipleri ve ortakları açısından önem taşıyan açıklamalar

*Yönetim kurulu toplantılarının yapılması ile ilgili gerekli belgelerin açıklanması

*Bu kurullara ilişkin davetlerin yapılması, oy verme, şeffaflık ve kamuyu aydınlatma yönünden zorunlu ve yararlı görülen hizmet ve bilgilerin sunulması

*Pay sahiplerinin veya ortakların aydınlatılmasının öngörüldüğü diğer konular

Finansal Durum

*Finansal tablolar, bilançolar ( geriye dönük 3 yıllık ), bunların dipnotları,

*Yıllık rapor, yönetim kurulunun kurumsal yönetim ilkelerine ne oranda uyulduğuna ilişkin yıllık değerleme açıklaması

*Denetçilerin raporları ve yetkili kurul ve bakanlıkların istedikleri pay sahiplerinin ve sermaye piyasasını ilgilendiren konulara ilişkin olarak şirketin bildirimleri